Monday December 11, 2017

Decni̱ Kumɛ Jubɛ ci̱ kɛ Dec IO Pen Wë kä Adok Bar

photo: Reuters

0 Comments

PAGAK – Kɛ gööriɛn kɛ höö bi̱ kɛ dec IO yɔ̱at mac, decni̱ Thälpä Kiir ci̱kɛ ca̱p cäp i̱ ca kɛ göl rɛy Bentiu.  Dickthon Gatluak Jɔak, ram ɛn kuär laatni̱ min rɛwdɛ kä kumɛ Dr. Riek Machar, laarɛ jɛ ɛn höö guäth tin caa rial i̱kä kɛ kui̱ decni̱ kɔn ɛ kumɛ dan ni̱ IO cetkɛ Buaw, Nhialdiu, kɛnɛ Adok Bar kä Unity Ithtet ba kɛ yɔa̱t mac.

Gatluak, cɛ jɛ laar ɛn höö göörɛ jɛ  ɛji̱thkɔn te jinä kɛ kui̱ rikä min göör Thälpä Kiir ɛ i̱ bɛ la̱t.

Cɛ jɛ nyɔk kɛ lär ɛn höö, ji̱ wiäcmuɔ̱n dial, tee rial kɛ mal i̱kä, a ji̱thkiɛn tee jinä kɛ höö bi̱ kɛn ɛ nya̱c i̱ Thälpä Kiir lo̱kɛ gɔɔy mal kä mɛmɛ.

Gatluak Jɔak, kɛ thuɔ̱kdɛ laarɛ jɛ i̱ decni̱ Thälpä ɛntämɛ naŋ kɛn määnkiɛn rɛy kal decni̱ wiäcmuɔ̱n kɛ ca̱p kɛ höö baa kulɛ lar i̱ kɛ kɔn ci̱ duär duirɔ.  Ruac ɛmɛ bia jɛ kuɛn kɛ thok nɛɛni ti̱ naath.

THE UPPER NILE TIMES

Philip Gual

An Upper Nile State correspondent for The Upper Nile Times. He currently resides in Malakal, Upper Nile State.


Filed in

Kiir must revoke the 28 States decree or peace agreement must be scrapped – SPLMIO supporters warn

Government Forces Plan to Attack SPLM-IO Cantonment Sites

You may also like:

Do you like Upper Nile Times? please follow us!

Web Design BangladeshBangladesh Online Market