Sunday December 10, 2017

Ri̱ät Ciɛŋkä kɛ Thok Naath

0 Comments

PAGAK – Ci̱aaŋ cɛ rɔ päär kɛ tuk baaŋ.  Ci̱aaŋ të rɛydɛ kɛ lät ti̱i̱ ŋuan tin jak raan kä höö baa ŋa̱c a gɔa ɛ nɛy tin kɔ̱ɔ̱ŋ.  Dämaari̱ kä nyi̱amaari̱ gör nɛ jɛ ɛn ɣöö bi̱ kɔn a la̱a̱t gɔyni̱.  Ji̱n jakni̱ rɔ kä:

  • Ŋi̱i̱c naath kɛ lät gɔy, kɛ ɣöö gɔydu bɛ cu ŋok raar rɛy naath kɛ duɔ̱p mi̱ gɔa mi̱ ca bi̱ mët pa̱l ruec. Ŋi̱i̱cdu kɛ naath, bɛ kɛ luäk kɛ ti̱ ŋuan rɛy ci̱ɛŋni̱ ki̱ɛn ciaŋ ciaŋ kɛ ɣöö bi̱ kɛ ŋɔak ŋa̱c kɛ jɛ.
  • Luäk naath a thiɛl ti̱ɛl kɛ ɣöö baa ciaŋdu mɛ gɔa ɛ mɔ dɔp ɛ Gua̱n tiilkä thiɛlɛ jɛ wëc kɛ ɣöö la kudɛ a gɔ̱a̱lkɛ ɛ naath.  Luäk ram ci̱ nɛn a cuc kɛ ɣöö dɔ̱ŋ thiɛlɛ duɔ̱r.  Luäk ram yak kɛ ɛ naath ti̱ thiɛl ca̱r kɛ ciaŋ gɔɔyä kɛ ɣöö ci̱ɛŋ gɔɔyni̱ ci̱ kɛn päär kä nɛydial.
  • Kuär mi̱ gɔa kä naath tin ruaci̱ kɛ ɣöö bi̱ ruëcdu cär naath ciɛŋ a thiɛl guut. Kämnï raan cuɔ̱ŋdɛ kɛ ɣöö ba ji̱ poth a thiɛl guut.  Luäk naath kɛ luäk mi̱ thiɛl diɛr kɛ ɣöö bi̱ kuoth ji̱ cuɔ̱l min ci̱ la̱t.  Car cuɔ̱c naath ciaŋ kɛ ɣöö kuär ɛ ŋäcdu kɛ riɛk nɛni̱ ku dial.  Tääth tin ri̱al ciaŋ i̱kä cët kɛ duël waal, duël gɔ̱ɔ̱rkä gaan, caari̱ wëc, amäni̱ duël pi̱i̱ni̱ kɛ ɣöö bi̱ naath ɛ ŋa̱c i̱ ci̱ lät. Ji̱n tit rɔ kɛ yäri̱ nyini̱ naath kɛ ɣöö bi̱ kɛ gɔɔydu ya̱a̱r.
  • Gääŋ naath kɛ ɣöö thiɛlɛ riɛk mi̱ bi̱ kɛ jiëk. Nɛɛy ti̱ thiɛl buɔ̱m go̱o̱rkɛn tiit mi̱ di̱i̱t ɛlo̱ŋ kɛ luäkdiɛn ɛ ji̱n rɛy ɣɔaa ɛmɛ.
  • Tit thuɔ̱kdu kɛ ɣöö ca jɛ bi̱ ya̱a̱r ɛ baŋ. Kä jakni̱ rɔ kä gua̱n cuŋni̱ bä kɛ ɣöö ba ciaŋ cuŋni̱ du dɔɔp ɛ naath tin görkɛ ciaŋ cuŋni̱ mɔmɔ.

Dämaari̱ kä nyi̱ämaari̱, titnɛ ri̱ät ti̱ti̱ kɛ ɣöö bi̱ kɛ kɔn luäk kɛ ca̱r ciɛŋni̱ gɔɔyni̱ ciaŋ ciaŋ.  Ram kääpkɛ, bɛ te kɛ tek mi̱ gɔa mi̱ thiɛl di̱ɛr kɛ ɣöö ca ji̱ bi̱ ŋuɛn ɛ raan baaŋ.  Ti̱ti̱ kɛ riät malä kä kɔndial!

 

THE UPPER NILE TIMES is not responsible for this opinion expressed herein.  These views are total for the author’s responsibility and shall therefore take the responsibility should any question arise.  

Philip Gual

An Upper Nile State correspondent for The Upper Nile Times. He currently resides in Malakal, Upper Nile State.


Trendings
Filed in

In South Sudan, The Vulture is Waiting For The Child to Die And Eat

Peace Ambassador condemns the incident that happened in UN Protection of Civilian (POC) in Malakal, South Sudan

You may also like:

Do you like Upper Nile Times? please follow us!

Web Design BangladeshBangladesh Online Market